En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MARGARITA APARICIO MORELL informa que és titular del lloc web www.gretaandthefibers.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, MARGARITA APARICIO MORELL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és MARGARITA APARICIO MORELL, amb DNI 38061416G i domicili social a REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: pedidos@gretaandthefibers.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de MARGARITA APARICIO MORELL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de MARGARITA APARICIO MORELL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MARGARITA APARICIO MORELL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per MARGARITA APARICIO MORELL per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per MARGARITA APARICIO MORELL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MARGARITA APARICIO MORELL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MARGARITA APARICIO MORELL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MARGARITA APARICIO MORELL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

MARGARITA APARICIO MORELL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de MARGARITA APARICIO MORELL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per MARGARITA APARICIO MORELL.
Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), MARGARITA APARICIO MORELL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de MARGARITA APARICIO MORELL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, MARGARITA APARICIO MORELL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA.
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a MARGARITA APARICIO MORELL, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a MARGARITA APARICIO MORELL qualsevol variació i que MARGARITA APARICIO MORELL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
MARGARITA APARICIO MORELL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MARGARITA APARICIO MORELL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MARGARITA APARICIO MORELL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARGARITA APARICIO MORELL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MARGARITA APARICIO MORELL.
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
MARGARITA APARICIO MORELL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MARGARITA APARICIO MORELL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.